Disclaimer

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website www.immovanbrussel.eu

Deze website werd gecreëerd en wordt beheerd door Immo Van Brussel.Eu, Louisa Chaudoirdreef 8 in 1160 Brussel. Door deze website te gebruiken, aanvaardt u deze gebruiksvoorwaarden en verbindt u zich tot de naleving ervan. Immo Van Brussel.Eu kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van zijn website of voor het rechtstreekse of onrechtstreekse gebruik dat ervan gemaakt zou kunnen worden. Immo Van Brussel.EU wijst alle aansprakelijkheid af en biedt geen enkele garantie voor de software, de producten en de diensten die via zijn website ter beschikking worden gesteld. Immo Van Brussel.Eu staat niet garant voor de juistheid van de informatie die op zijn website wordt bekendgemaakt of die via zijn website toegankelijk is. Immo Van Brussel.EU behoudt zich het recht voor om de informatie op zijn website te wijzigen zonder dat het de gebruikers vooraf op de hoogte hoeft te brengen. De website www.immovanbrussel.eu kan links naar andere websites bevatten. Immo Van Brussel.EU kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze websites of voor de producten of diensten die erop worden aangeboden. Immo Van Brussel.EU behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken de toegang tot zijn website op elk moment en om eender welke reden op te schorten. Immo Van Brussel.EU kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de schade of nadelen die zouden kunnen voortvloeien uit de onderbreking van zijn diensten wanneer het de toegang tot zijn website of een deel ervan tijdelijk dient op te schorten om een technisch probleem op te lossen, de website te onderhouden of verder te ontwikkelen.

BESCHRIJVINGEN

Deze beschrijvingen werden door de dienstverlener opgemaakt op basis van een bezoek aan het vastgoed en de verklaringen en inlichtingen die van de eigenaar van het vastgoed of diens vertegenwoordiger (notaris, volmachthebber, ...) werden bekomen. De hierin opgenomen vaststellingen en verklaringen gebeuren dus onder alle voorbehoud van eender welke aard en zonder nadelige erkenning. Ze mogen in geen geval worden opgevat als een volledige beschrijving van het vastgoed.

De dienstverlener wijst er onder meer op dat zijn beschrijving geen rekening houdt met de eventuele gebreken van andere constructie-elementen. Het vernoemen van slechts een aantal gebreken is louter ter informatie en kan in geen geval een nadelige erkenning vormen vanwege een vermeende nalatigheid. De dienstverlener nodigt alle belangstellenden uit om zich tot hun eigen adviseurs te wenden indien zij nadere inlichtingen wensen. De opmetingen van het vastgoed zijn bij benadering en moeten worden bevestigd door een verslag van een meetkundig schatter.

De aan het vastgoed toegekende waarde is indicatief en wordt verstrekt op basis van elementen van vergelijking op de markt en de ervaring van de dienstverlener.

INTELLECTUELE RECHTEN

De teksten, tekeningen, foto’s, filmpjes, afbeeldingen, gegevens, databanken, software, namen, handelsbenamingen en domeinnamen, merken, logo’s en andere elementen van gelijk welke aard op deze website zijn beschermd door de wetten op de auteursrechten en zijn de eigendom van Immo Van Brussel.EU of van derden. Het gebruik, het kopiëren, vertalen, aanpassen, wijzigen, reproduceren of verspreiden van deze website of een deel ervan, in eender welke vorm, voor commercieel of niet-commercieel gebruik is verboden, tenzij de houder van deze rechten vooraf schriftelijke toestemming geeft. Elke inbreuk op deze intellectuele rechten kan aanleiding geven tot civiele en strafrechtelijke vervolging. Ieder geschil met betrekking tot de website www.immovanbrussel.eu valt uitsluitend onder het Belgische recht. De hoven en rechtbanken van Brussel zijn bij een geschil als enige bevoegd.