Privacy Statement

Deze rubriek beschrijft het beleid van ons agentschap bij de verwerking van persoonsgegevens. Dit beleid is van toepassing op zowel geautomatiseerde als manuele gegevensverwerking.

 1. Verwerking van persoonsgegevens van bezoekers en gebruikers

Ons vastgoedagentschap wordt vertegenwoordigd door Geneviève Bouvier, van wie de bedrijfszetel zich bevindt in 1160 Brussel, Louisa Chaudoirdreef 8 – ingeschreven bij de KBO onder het nummer 0559.569.541.

De persoonsgegevens die de gebruiker bij een vraag via onze website meedeelt, worden door ons agentschap verwerkt om de gebruiker te kunnen antwoorden.De verantwoordelijke voor de verwerking van deze gegevens is G. Bouvier. De anti-witwasmanager ook.

De persoonsgegevens worden alleen overgemaakt aan het personeel dat de vragen moet verwerken. Deze gegevens kunnen worden meegedeeld aan personen buiten ons agentschap wanneer dat nodig blijkt om de vraag van de gebruiker te verwerken.

Indien de gebruiker weigert om bepaalde noodzakelijke gegevens mee te delen, bestaat de kans dat ons agentschap niet in staat is om de vraag te verwerken.

Aangezien u deze voorwaarden aanvaard heeft, sturen wij u de lijst van advertenties die beantwoorden aan de criteria die u zoekt, en kunt u eveneens gebruik maken van de kosteloze informatiediensten met betrekking tot onze gerichte acties en van de diensten van ons agentschap. Deze informatie kan gepersonaliseerd worden.

Geen enkel gegeven wordt door de website op zich automatisch verzameld. De enige gegevens die wij verwerken, zijn degene die u ons vrijwillig meedeelt. Wanneer andere gegevens eventueel automatisch verzameld worden, gebeurt dat uitsluitend door statistische tools zoals bijvoorbeeld Google Analytics en hebben ze uitsluitend betrekking op uw TCP/IP-adres, het merk en de meest recente versie van uw browser en de bezochte webpagina’s, maar blijven ze volledig anoniem.

Wij kunnen via een cookie een toegangscode en een wachtwoord registreren. Andere gegevens zoals uw zoekcriteria of de gekozen taal voor het bezoeken van de website kunnen eveneens in het cookie verschijnen. (Een cookie is een door onze server verzonden bestandje dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Het bewaart het spoor van de bezochte website en bevat een aantal gegevens over dat bezoek. Onze cookies dienen in de eerste plaats om de website te doen functioneren – technische sessiecookies).

Wij kunnen er ook toe gebracht worden om gegevens over u te verwerken die voortkomen van derden zoals de media (immoweb, vlan, logicimmo, ...). Die worden ons enkel meegedeeld in aansluiting op een vraag via de formulieren die op hun respectieve website ter beschikking worden gesteld. Voor zover u uw toestemming heeft verleend, kan uw e-mailadres door het agentschap voor de bovenvermelde doeleinden gebruikt worden.

De gegevens dienen enkel voor intern gebruik en worden bijgevolg nooit verkocht aan andere natuurlijke of rechtspersonen die al dan niet aan onze vennootschap verbonden zijn. Op vraag van de gerechtelijke instanties of de politiediensten zullen deze gegevens echter zonder de voorafgaande toestemming van de bezitter ervan worden meegedeeld.

Wij hebben gepaste veiligheidsmaatregelen getroffen tegen verlies, misbruik of wijziging van de gegevens die wij op onze website ontvangen.

Al onze werknemers die toegang hebben tot uw gegevens, hebben een strikte vertrouwelijkheidsplicht.

U beschikt op elk moment over het recht op inzage en rectificatie van deze gegevens, alsook over het recht van bezwaar, om de juistheid van de gegevens te controleren en eventuele fouten te laten corrigeren.

Om dit recht te kunnen uitoefenen, hoeft u enkel met ons contact op te nemen:

 • Schriftelijk op het volgende adres: Louisa Chaudoirdreef 8 in 1160 Brussel
 • Via e-mail: info@immovanbrussel.eu
 • Of telefonisch op: +32 2 673 71 43

Wij zijn niet aansprakelijk voor het privacybeleid van de websites die via een hyperlink met de onze verbonden zijn.

Indien u meent dat onze website dit charter niet in acht neemt, kunt u via e-mail of schriftelijk op het op de website vermelde adres met ons agentschap contact opnemen.

Aanpassing.

Ons agentschap beschouwt als het zijn plicht om dit charter geregeld aan te passen teneinde rekening te houden met elke verandering in de wetgeving, de rechtspraak of van technische aard. Alleen de meest recente versie is geldig.

 1. b) Charter: rechten van de houder op zijn persoonsgegevens

De houder van de persoonsgegevens verklaart eerlijk en perfect te zijn ingelicht over de verwerking van deze gegevens door het vastgoedagentschap. Naast dit recht op informatie beschikt de houder over de volgende rechten:

 • Recht op inzage van zijn gegevens door de betrokkene. Dit is het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke de bevestiging te krijgen dat deze gegevens al of niet verwerkt worden, en om toegang te krijgen tot deze gegevens.
 • Recht op rectificatievan onjuiste gegevens en op aanvulling van onvolledige gegevens.
 • Recht op wissingvan zijn gegevens wanneer die niet langer nodig zijn in het licht van de doeleinden waarvoor ze verzameld werden, indien de persoon zijn toestemming intrekt (en er geen andere grond (wettelijke verplichting) voor de verwerking bestaat), indien de persoon zijn recht van bezwaar tegen de verwerking uitoefent …
 • Recht op beperking: wanneer de verwerkingsverantwoordelijke de gegevens niet langer nodig heeft, maar ze nog noodzakelijk zijn. Wanneer zo’n, in principe tijdelijke, beperking wordt ingevoerd, kunnen de gegevens, behalve voor de bewaring ervan, uitsluitend met de toestemming van de betrokkene of om specifieke redenen verwerkt worden.
 • Recht op overdraagbaarheid: de betrokkene heeft het recht om de verstrekte gegevens te bekomen in een gestructureerd, veelgebruikt en machineleesbaar formaat en om deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen zonder dat de eerste verantwoordelijke dat kan verhinderen. De betrokkene kan vragen dat zijn gegevens rechtstreeks van de ene aan een andere verantwoordelijke worden overgedragen.
 • Recht van bezwaar: de betrokkene beschikt over een recht van bezwaar tegen de verwerking, waardoor hij aan de verantwoordelijke kan vragen om zijn gegevens niet langer te verwerken, en alleszins over het recht om zich te verzetten tegen prospectie.

 

 

Elk verzoek tot uitoefening van deze rechten kan aan ons agentschap worden gericht : 

 • Schriftelijk op het volgende adres : Louisa Chaudoirdreef 8 in 1160 Brussel
 •                Via e-mail: info@immovanbrussel.eu

 

Het antwoord volgt via hetzelfde communicatiekanaal, zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de maand vanaf de ontvangst van het verzoek.

Er wordt geen enkele betaling geëist, tenzij de verzoeken zichtbaar ongegrond of buitensporig (herhaald karakter) zijn.

 1. Algemene gebruiksvoorwaarden van de website

ALGEMENE VOORWAARDEN

Aanvaarding van de algemene voorwaarden

Deze website, in het Nederlands, is een informatiesite die zich zowel richt tot klanten van ons agentschap als tot niet-klanten, hierna ‘internetters’ genoemd. Deze website valt onder de Belgische wetgeving. De internetter verklaart kennis genomen te hebben van dit charter en verbindt zich tot de naleving ervan.

Er wordt herhaald dat het briefgeheim op internet niet gewaarborgd wordt en dat elke internetter alle gepaste maatregelen dient te treffen om zijn eigen gegevens en/of software te beschermen.

Verwerking van verzoeken en/of gegevens

Wij behouden ons het recht voor om de verwerking van gegevens aan voorwaarden te onderwerpen, te onderbreken of te weigeren in de volgende gevallen:

- onvolledige of onjuiste gegevens;

- mededeling van zichtbaar foute, zelfs verzonnen gegevens.

De bovenstaande lijst is niet volledig.

Diensten

De op de website aangeboden diensten en goederen worden te goeder trouw, zo precies en getrouw mogelijk beschreven.

De op de website getoonde afbeeldingen hebben geen enkele contractuele waarde.

Beschikbaarheid

Wij kunnen in ieder geval niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit de onbeschikbaarheid van de dienst die door de gebruiker gevraagd wordt.

Disclaimer – beperking van aansprakelijkheid

Ons agentschap kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de niet-uitvoering van de overeenkomst die zou kunnen volgen als de verstrekte gegevens onjuist zijn of in geval van overmacht …

Intellectuele eigendom

De gegevens op de website dienen uitsluitend voor persoonlijk gebruik en mogen noch volledig noch gedeeltelijk gekopieerd of verspreid worden. Alle gegevens (teksten, geluiden of afbeeldingen) op de pagina’s van deze website zijn de exclusieve eigendom van ons agentschap of van zijn partners. Elke reproductie, weergave of verspreiding, voor andere dan persoonlijke doeleinden, van de gehele of gedeeltelijke inhoud van deze website op eender welke drager of via eender welk procedé is verboden. Niet-naleving van dit verbod vormt een inbreuk waarvoor de burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van de overtreder kan worden ingeroepen.